رابط تبدیلی کوپلی 16*25 ایزوپایپ

C-136
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

رابط تبدیلی کوپلی 16*25 ایزوپایپ