رابط تبدیلی کوپلی 20*25 ایزوپایپ

C-137
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی

مشخصات فنی رابط تبدیلی کوپلی 20*25 ایزوپایپ