رابط تبدیلی کوپلی 25*32 ایزوپایپ

C-140
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

رابط تبدیلی کوپلی 25*32 ایزوپایپ