رابط تبدیلی کوپلی 32*40 ایزوپایپ

C-145
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

رابط تبدیلی کوپلی 32*40 ایزوپایپ