رابط تبدیلی کوپلی 32*50 ایزوپایپ

C-148
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

رابط تبدیلی کوپلی 32*50 ایزوپایپ