رابط تبدیلی کوپلی 40*50 ایزوپایپ

C-149
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

رابط تبدیلی کوپلی 40*50 ایزوپایپ