رابط تبدیلی کوپلی 40*63 ایزوپایپ

C-152
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

رابط تبدیلی کوپلی 40*63 ایزوپایپ