رابط تبدیلی کوپلی 50*63 ایزوپایپ

C-153
ایزوپایپ
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

رابط تبدیلی کوپلی 50*63 ایزوپایپ