رابط روپیچ کوپلی 3/4*16 ایزوپایپ

C-162
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 3/4*16 ایزوپایپ