رابط روپیچ کوپلی 1*16 ایزوپایپ

C-163
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی

مشخصات فنی رابط روپیچ کوپلی 1*16 ایزوپایپ