رابط روپیچ کوپلی 1/2*20 ایزوپایپ

C-164
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 1/2*20 ایزوپایپ