رابط روپیچ کوپلی 3/4*20 ایزوپایپ

C-165
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی

مشخصات فنی رابط روپیچ کوپلی 3/4*20 ایزوپایپ