رابط روپیچ کوپلی 3/4*32 ایزوپایپ

C-171
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 3/4*32 ایزوپایپ