رابط روپیچ کوپلی 1*32 ایزوپایپ

C-172
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 1*32 ایزوپایپ