رابط روپیچ کوپلی 1*40 ایزوپایپ

C-177
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 1*40 ایزوپایپ