رابط روپیچ کوپلی 1.1/4*40 ایزوپایپ

C-178
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 1.1/4*40 ایزوپایپ