رابط روپیچ کوپلی 1.1/2*40 ایزوپایپ

C-179
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 1.1/2*40 ایزوپایپ