رابط روپیچ کوپلی 2*40 ایزوپایپ

C-180
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 2*40 ایزوپایپ