رابط روپیچ کوپلی 1.1/4*50 ایزوپایپ

C-182
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 1.1/4*50 ایزوپایپ