رابط روپیچ کوپلی 1.1/2*50 ایزوپایپ

C-183
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

رابط روپیچ کوپلی 1.1/2*50 ایزوپایپ