رابط روپیچ کوپلی 2*50 ایزوپایپ

C-184
ایزوپایپ
موجود
بوشن روپیچ کوپلی

مشخصات فنی رابط روپیچ کوپلی 2*50 ایزوپایپ