زانو توپیچ کوپلی 1/2*16 ایزوپایپ

C-239
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 1/2*16 ایزوپایپ