زانو توپیچ کوپلی 3/4*16 ایزوپایپ

C-266
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 3/4*16 ایزوپایپ