زانو توپیچ کوپلی 3/4*25 ایزوپایپ

C-242
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 3/4*25 ایزوپایپ