زانو توپیچ کوپلی 1*25 ایزوپایپ

C-243
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 1*25 ایزوپایپ