زانو توپیچ کوپلی 3/4*32 ایزوپایپ

C-244
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی

مشخصات فنی زانو توپیچ کوپلی 3/4*32 ایزوپایپ