زانو توپیچ کوپلی 1*32 ایزوپایپ

C-245
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 1*32 ایزوپایپ