زانو توپیچ کوپلی 1.1/4*32 ایزوپایپ

C-246
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 1.1/4*32 ایزوپایپ