زانو توپیچ کوپلی 1.1/4*40 ایزوپایپ

C-249
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 1.1/4*40 ایزوپایپ