زانو توپیچ کوپلی 1.1/2*40 ایزوپایپ

C-250
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 1.1/2*40 ایزوپایپ