زانو توپیچ کوپلی 1.1/2*50 ایزوپایپ

C-253
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 1.1/2*50 ایزوپایپ