زانو توپیچ کوپلی 2*50 ایزوپایپ

C-254
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 2*50 ایزوپایپ