زانو توپیچ کوپلی 2*63 ایزوپایپ

C-258
ایزوپایپ
موجود
زانو چپقی کوپلی
مشخصات فنی

زانو توپیچ کوپلی 2*63 ایزوپایپ