زانو روپیچ کوپلی 3/4*32 ایزوپایپ

C-379
ایزوپایپ
موجود
زانو روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

زانو روپیچ کوپلی 3/4*32 ایزوپایپ