سه راه توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ

C-270
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ