سه راه توپیچ کوپلی 20*1/2*20 ایزوپایپ

C-272
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ کوپلی 20*1/2*20 ایزوپایپ