سه راه تبدیلی کوپلی 20*16*16 ایزوپایپ

C-302
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 20*16*16 ایزوپایپ