سه راه تبدیلی کوپلی 16*20*16 ایزوپایپ

C-304
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 16*20*16 ایزوپایپ