سه راه تبدیلی کوپلی 16*16*25 ایزوپایپ

C-306
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 16*16*25 ایزوپایپ