سه راه تبدیلی کوپلی 16*25*25 ایزوپایپ

C-307
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 16*25*25 ایزوپایپ