سه راه تبدیلی کوپلی 25*16*20 ایزوپایپ

C-308
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 25*16*20 ایزوپایپ