سه راه تبدیلی کوپلی 25*16*25 ایزوپایپ

C-309
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 25*16*25 ایزوپایپ