سه راه تبدیلی کوپلی 16*20*25 ایزوپایپ

C-310
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 16*20*25 ایزوپایپ