سه راه تبدیلی کوپلی 20*20*25 ایزوپایپ

C-311
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 20*20*25 ایزوپایپ