سه راه تبدیلی کوپلی 25*25*20 ایزوپایپ

C-312
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 25*25*20 ایزوپایپ