سه راه تبدیلی کوپلی 25*20*25 ایزوپایپ

C-313
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 25*20*25 ایزوپایپ