سه راه تبدیلی کوپلی 20*25*20 ایزوپایپ

C-315
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 20*25*20 ایزوپایپ