سه راه تبدیلی کوپلی 16*16*32 ایزوپایپ

C-317
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 16*16*32 ایزوپایپ