سه راه تبدیلی کوپلی 20*16*32 ایزوپایپ

C-318
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 20*16*32 ایزوپایپ