سه راه تبدیلی کوپلی 20*20*32 ایزوپایپ

C-323
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 20*20*32 ایزوپایپ